Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда  на територията на Община град Добрич за срок от 21.01.2021 г. до 22.02.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Действащата към момента Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда  е приета с решение на Общински съвет №14-2 от 27.11.2012 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение №42-4от 16.02.2015 г., изм. и доп. с решение №43-2 от 31.03.2015 г., изм. и доп. с решение №47-4 от 28.07.2015 г., изм. и доп. с решение №7-2 от 26.04.2016 г.

1. Причини и мотиви за приемане на нова Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич

Със заповед на кмета на Община град Добрич №1751/06.12.2019 г., същата изменена със заповед №1361/06.10.2020 г. е назначена работна група със задача да изготви проект за изменение и допълнение Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда.

В Община град Добрич постъпи Протест с изх. №308/25.06.2019 г. от Окръжна прокуратура - гр. Добрич, с който се оспорват текстовете на чл. 19, ал. 1 и а;. 3, чл. 46, ал. 1, ал. 5 и ал. 6, чл. 47, ал. 1, т. 2, ал. 3, ал. 4, и ал. 5, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата. Доводите на Окръжният прокурор на гр. Добрич са, че оспорените разпоредби противоречат на текстове от по-висока степен в Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за местни данъци и такси, и следва да бъдат отменени. Текстове по протеста са отменени с влязло с Решение №12/28.01.2020 г. на Административен съд – Добрич, потвърдено с Решение №13116/22.10.2020 г. на Върховен Административен съд на Република България.

В допълнение Закона за защита от шума в околната среда предвижда правомощия на общинските съвети да приемат наредба, с която  се определят изискванията към шума, от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради.

Комисията проведе няколко работни заседания и след разисквания стигна до заключение, че много текстове от сега действащата наредба, са вече неприложими или се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната .

Вследствие на гореизложеното и на налагащите се многобройни и значителни  изменения комисията предложи да се изработи проект на изцяло нова наредба. Предложението за изработване на настоящия проект на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, както ясна и точна формулировка на разпоредбите.

Предвид необходимостта от съответствие с действащото законодателство, както и предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, се налага отмяна на действащата наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околната среда и замяната и с нова съгласно настоящия проект.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на нова Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич:

  • Постигане на съответствие и избягване на противоречия с императивни законови норми;
  • Усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община град Добрич, на материята, отнасяща се до опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община град Добрич, опазването на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околната среда, естетичен вид и чистота, осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите в жилищните сгради и в сградите в режим на етажна собственост;
  • Гарантиране и осигуряване на спокойствието, сигурността, условията за труд и отдих на гражданите и гостите на града.

 

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

 4. Очаквани резултати от прилагането:

  • Синхронизиране на текстовете от новата наредба с действащото законодателство в Република България;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по–добра информираност на местната общност;
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията;
  • Въвеждане на Наредбата значително да подобри регулирането на задълженията и отговорностите на гражданите.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, ЗЗШОС, ЗЗД и др.) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

 проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за защита на шума в околната среда, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич, съгласно Приложение №1 към настоящата докладна записка.

2. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващи съгласно закона действия.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Публикувано на 21.01.2021 г.

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.65° C ясно небе
Нагоре