Обява за свободно работно място за длъжността "психолог" в Младежки център гр. Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА  ПСИХОЛОГ в МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ

 

Описание на длъжността: 

 • Проучва индивидуалните психологични особености, потребности на младежите и техните семейства.
 • Осъществява индивидуално консултиране на младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
 • Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им.     
 • Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на младежите.
 • Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение и други.
 • Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между младежи, учители, родители и други членове на екипа.
 • Работи на терен.

Психологът ще бъде назначен на срочен трудов договор на непълно работно време.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършена образователна степен – бакалавър/магистър, професионална област на висшето образование – Психология или еквивалент;
 • Професионален опит минимум 5 години, като психолог към датата на подаване на заявлението.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да имат практически опит в работа с младежи от уязвимите групи и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и младежи.

Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Документи за кандидатстване:

 

Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Психолог

НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Четиринадесет дневен срок считан от датата на публикуване на обявата - 12.02.2021 г.;
 • Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.78° C облачно
Нагоре