Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Психолог" в Младежки център Добрич

 

ПРОТОКОЛ № 1/ 15.02.2021 г.

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ПСИХОЛОГ”

ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

 

Днес, 15.02.2021 г. Комисия, назначена със Заповед № 191/15.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

1.         Председател –  д-р Емилия Баева – Зам.-кмет Хуманитарни дейности;

и членове:

2.         Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Община град Добрич;

3.         инж. Даниела Сивкова – ръководител проект,

 

проведе работно заседание - Първи етап от подбора –  проверка по допустимостта на кандидатите  до  участие в конкурса за Длъжността „Психолог“ по проект BGLD-1.003.0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП)

 

За участие документи са  подадени от :

 

  1. Мария Няголова Няголова

     

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване кандидата:

Име, презиме и фамилия

  1.  

Мария Няголова Няголова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на интервю на  19.02.2021 (петък) от 10.00 ч.,  в Младежки  център Добрич, пл. „Стария орех“ №1, етаж 2, зала 11.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.31° C облачно
Нагоре