Обявление за длъжността "Домакин" в Общинско предприятие "Паркинги и пазари"

 

ОП „Паркинги и пазари” град Добрич

 

обявява 1 (едно) свободно работно място

за длъжността  „Домакин“

 

 

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – организира дейностите по стопанисване, поддържане и използване на материално-техническата база на предприятието. 

1.2. Кратко описание на длъжността – осъществява материално-техническото снабдяване на предприятието. Организира хигиенизирането на помещения, участъци и терени, поверени за стопанисване. Осъществява процесите на приемане/предаване на обектите между предприятието и наемателите. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на материали, инвентар, обзавеждане, инструменти и принадлежности, съобразно нормативната база. Отговаря за правилното експлоатиране на машини, оборудване, инвентар, сграден фонд и терени, съобразно тяхното техническо и експлоатационно предназначение. Следи за спазване на мерките за безопасност при работа на определените места и спазване на противопожарните изисквания.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно-специално.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – икономическа, техническа.

1.5. Години професионален опит – съобразно придобитото образование минимум 5 години.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност; работа с материални активи; умения за работа в екип; да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност; кандидатът да не е съден и осъждан за злоупотреби; както и да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността, включително и да не се води на отчет в Център за психично здраве.

     

2. Необходими документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и за допълнителна преквалификация (ако има такива);

      2.3. Автобиография (с посочен телефон за обратна връзка);

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите си за кандидатстване лично в ОП „Паркинги и пазари” на адрес пл. „Македония“ № 14 (Административна сграда) всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа.

 

Лице за контакти: инж. Георги Георгиев

Телефони за контакти: 0893 391 413

 

4. Срок за подаване на документите: 05.03.2021 година.

 

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

          След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

          С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда на 8-часов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

          Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОП „Паркинги и пазари”.

  

 

 

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.47° C облачно
Нагоре