Обявление за длъжността "Домакин" в Общинско предприятие "Паркинги и пазари"

 

ОП „Паркинги и пазари” град Добрич

 

обявява 1 (едно) свободно работно място

за длъжността  „Домакин“

 

 

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – организира дейностите по стопанисване, поддържане и използване на материално-техническата база на предприятието. 

1.2. Кратко описание на длъжността – осъществява материално-техническото снабдяване на предприятието. Организира хигиенизирането на помещения, участъци и терени, поверени за стопанисване. Осъществява процесите на приемане/предаване на обектите между предприятието и наемателите. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на материали, инвентар, обзавеждане, инструменти и принадлежности, съобразно нормативната база. Отговаря за правилното експлоатиране на машини, оборудване, инвентар, сграден фонд и терени, съобразно тяхното техническо и експлоатационно предназначение. Следи за спазване на мерките за безопасност при работа на определените места и спазване на противопожарните изисквания.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно-специално.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – икономическа, техническа.

1.5. Години професионален опит – съобразно придобитото образование минимум 5 години.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност; работа с материални активи; умения за работа в екип; да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност; кандидатът да не е съден и осъждан за злоупотреби; както и да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността, включително и да не се води на отчет в Център за психично здраве.

     

2. Необходими документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и за допълнителна преквалификация (ако има такива);

      2.3. Автобиография (с посочен телефон за обратна връзка);

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите си за кандидатстване лично в ОП „Паркинги и пазари” на адрес пл. „Македония“ № 14 (Административна сграда) всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа.

 

Лице за контакти: инж. Георги Георгиев

Телефони за контакти: 0893 391 413

 

4. Срок за подаване на документите: 05.03.2021 година.

 

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

          След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

          С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда на 8-часов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

          Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОП „Паркинги и пазари”.

  

 

 

 

 

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
6.46° C облачно
Нагоре