Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Психолог" в Младежки център град Добрич

ПРОТОКОЛ № 2/ 19.02.2021 г.

ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА“ПСИХОЛОГ”

ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

 

Днес, 19.02.2021 г. Комисия, назначена със Заповед № 221/19.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

1.         Председател –  инж. Даниела Сивкова – ръководител проект

и членове:

2.         Мими Иванова – координатор по проекта;

3.         Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в  Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич,

 

проведе работно заседание - Втори етап от подбора –  интервю за Длъжността „Психолог“ по проект BGLD-1.003.0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП)

 

До интервю - събеседване е допусната :

 

  1. Мария Няголова Няголова

     

Интервюто се проведе по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни за карти - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

Въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

 

Име, презиме и фамилия

Общ брой точки за кандидата

  1.  

Мария Няголова Няголова

 

74  точки

 

 

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор за заемане на длъжността „Психолог“ с класираният на първо място кандидат.

 

Актуално

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори

14.05.2021

От името на Националния статистически институт и ръководството на община град Добрич сърдечно Ви благодарим за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021...

Съобщение до кандидатите за преброители и контрольори
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C разкъсана облачност
Нагоре