Окончателни резултати от интервю за длъжността "Ръководител на нови клубни форми" в Младежки център Добрич

 

ПРОТОКОЛ № 2/ 17.03.2021 г.

ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА НОВИ КЛУБНИ ФОРМИ“ ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

 

Днес, 17.03.2021 г. Комисия, назначена със Заповед №341 /17.03.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

 1. Председател –  д-р Емилия Баева – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“;

и членове:

2.         Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Община град Добрич;

3.         инж. Даниела Сивкова – ръководител проект,

 

проведе работно заседание - Втори етап от подбора –  интервю за Длъжността „Ръководител на нови клубни форми“ по проект BGLD-1.003.0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП)

 

До интервю - събеседване са допуснати :

 

 

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО ЙОГА:

   

  1.         Мариета Канаврова

  2.         Анита Атанасова

   

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КОМИКС КЛУБ:

   

  1.         Кристина Романченко

  2.         Венцислав Великов

   

Интервюто се проведе по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни карти - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

Въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

 

 

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО ЙОГА

 

класиране

Име, презиме и фамилия

1 място

Мариета Здравкова Канаврова

2 място

Анита Иванова Атанасова

 

 

 

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО ЙОГА

 

класиране

Име, презиме и фамилия

1 място

Венцислав Марев Великов

2 място

Кристина Александрова Романченко

 

 

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудови договори за заемане на длъжността „Ръководител на нови клубни форми“ с класираните на първо място кандидати:

 

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ ПО ЙОГА - Мариета Здравкова Канаврова;

 

 • ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КОМИКС КЛУБ - Венцислав Марев Великов.

 

 

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.77° C предимно ясно
Нагоре