Обяление № 94-00-579/22.03.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-579

град  Добрич 22.03.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 374 от 22.03.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е извършена поправка на Заповед № 1762 от 01.12.2020г. за одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXII-717 в кв. 933 по плана на ЖК „Рилци“ град Добрич. Поправката е поради несъответствие в площите на новообразуваните УПИ, извършено при презаписване на компютърните файлове в цифров вид.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

заповед № 374_2021г.

обявлението е публикувано на 22.03.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
10.42° C облачно
Нагоре