Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Публичното обсъждане се обявява за срок до 30.03.2015 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

 

 

М О Т И В И

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич, изм. с Решение № 42-4 от 16.02.2015 г. на Общински съвет град Добрич.

          Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения на наредбата.

          Настоящото предложение се отнася единствено до чл. 52, ал. 3 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Мотивите в подкрепа на проекта за изменение и допълнение са, че към настоящия момент, срокът за възстановяване на аварийно прокопаване, извършвано от възложител или експлоатационно дружество е 10 работни дни след отстраняването на аварията. Така определен, срокът се явява неограничен във времето. Създават се предпоставки за  несвоевременно отстраняване на авариите. Новото предложение е възстановителните дейности да приключват в срок до 15 дни от датата на уведомлението за започването им, като по този начин същият е точно фиксиран.

Въвеждането на промените в наредбата ще бъдат стимул за качествено и в срок извършване на възстановителните дейности.

Настоящите изменения и допълнения са съобразени с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.

          Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.

          По-ефективно и своевременно отстраняване на повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и възможност за осъществяване на контрол по качеството на възстановителните дейности.

          Очакванията са след въвеждане на промените значително да намалее броя на невъзстановените улици, тротоари и зелени площи. Промените в наредбата ще доведат и до освобождаване на собствени бюджетни средства.

          Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.

          Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

          Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

 

Приложение 1

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

           

Параграф единствен. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Възложителят или експлоатационното дружество, извършващо аварийно прокопаване, са длъжни да приключат възстановителните дейности в срок до 15 дни от датата на уведомлението по ал. 1, за което да уведомят Община град Добрич за приемане на качеството и/или срочното изпълнение на възстановителните дейности“.

 

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.92° C ясно небе
Нагоре