Окончателни резултати от допустимост на документите за длъжността "Работник озеленяване" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 12.04.2021 г. комисия назначена със Заповед  № РД-09-47 от   09.04. 2021 година на Директора  на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ град Добрич в състав:

 

          Председател – Христина Симеонова Симанова -Желева, на длъжност специалист озеленител в ОБП  УДП,

         и членове:

                    1.Светослав Симеонов Караиванов – техник озеленител;

                    2.Мариана Керанова Хараламбиева – техник озеленител;

                    3.Начко Георгиев Игнатов       - работник озеленяване ;

                    4.Красимира Николова Иванова – специалист ЧР

 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до за длъжността РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в дейност ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.

 

За участие документи са подадени от:

 

1.Йордан Димчев Йорданов                             25.Иван Валентинов Иванов

2.Живко Жечев Донев                                      26.Стоянка Йончева Иванова

3. Гергана Ангелова Стоянова                         27.Маринела Николова

4.Михаил Иванов Недев                                   28.Сермин Хюсеин Али

5.Марьо Енев Марков                                       29.Анъмсер Хюсеинова Алиева                                 

6.Христофор Василев Маринов                       30.Бейджан Демирев Ибрямов

7.Павлинка Савова Йоргова                             31.Марияна Мирчева Иванова

8.Стоянка Митева Бонева                                 32.Акиф Кадир Мехмед

9.Радослав  Иванов  Радев                                33.Никола Стоянов Лазаров

10.Валентин Станев Великов                           34.Здравко Трифонов Атанасов

11.Пламен Петров Шестаков                            35.Пепа Димова Атанасова

12.Исмет Исмаил  Адил                                    36.Радка Петрова Станкова

13.Магдалена Николова Георгиева                  37.Антоанета Иванова Бошнакова

14.Валентина Жанова Русева                            38.Филип Димитров Кралев

15.Красимир Асенов Демирев                          39.Младен Тодоров Маринов       

16.Михаил Иванов Недев                                  40.Цеца Стефанова Димитрова

17.Живко Тодоров Маринов                             41.Господин Георгиев Илиев

18.Добри Славов Енчев                                     42.Иван Георгиев Иванов

19.Селда Назим Марем                                      43.Милена Господинова Петрова

20.Валентина Иванова Подрушко                     44.Мария Вълчанова Йорданова

21.Ваня Любенова Николова                             45.Огнян Георгиев Иванов

22.Янка Миткова Митева                                   46.Ангел Еленков Тодоров

23.Николай Купенов Николов                           47.Сами Амед Асан

24.Георги Пенев Георгиев                                  48.Христо Йорданов Гавраилов

                                                                               49.Даниел Кристиянов Минов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да се сключат трудови договори със следните  кандидати:

1.Милена Господинова Петрова                         10.Христо Йорданов Гавраилов

2.Бейджан Демиров Ибрямов                              11.Сами Амед Асан

3.Радослав Иванов Радев                                     12.Огнян Георгиев Иванов

4.Цеца Стефанова Димитрова                              13.Живко Жечев Донев

5.Филип Димитров Кралев                                   14.Пепа Димова Атанасова

6.Исмет Исмаил Адил                                           15.Николай Купенов Николов

7.Ангел Еленков Тодоров                                     16.Иван Георгиев Иванов

8.Михаил Иванов Недев                                        17.Красимир Асенов Демирев

9.Валентин Станев Великов

  

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

               

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
26.37° C предимно ясно
Нагоре