Заседание № 43 на 31.03.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Предложение за удължаване срока на договори за кредит №№ 633/20.05.2014 г. и 634/20.05.2014 г. с «Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно кандидатстване по «Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от ЕК средства от фонд «Солидарност» по Заявление 2014BGSPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 година».

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Годишен доклад относно осъществената концесионна дейност през 2014 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 2010 – 2020 година „Енергийно устойчив Добрич 2020” за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 година, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за енергийна ефективност и чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на полските пътища на техните ползватели.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

 

11. Докладна записка относно даване съгласие за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия, посредством договор с гарантиран резултат за пакет от сгради: Детска ясла № 1 „Здраве” и Детска ясла № 3 „Слънчево детство”.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.499 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.236 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.503 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.404 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

16. Приемане План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 г. – 2020 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от общински нежилищен имот по бул. Русия № 88, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.617.733 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Гоце Делчев № 20.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.1127 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Климент Охридски № 58.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно – информационен елемент в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Докладна записка относно даване на съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ-І за „КЪЩА МУЗЕЙ” в кв. 537 на ЖК „Русия-1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Докладна записка относно даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V – за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) и част от улична регулация в кв. 1104 на ЖК „Север-1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

26. Докладна записка относно издаване на запис на заповед за авансово плащане по проект „Бъдеще за Добрич”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/001 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

27. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2014 година и Общинска програма за закрила на детето за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

28. ДРУГИ:

  • Докладни записки относно приемане на решения за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии;
  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.02° C облачно
Нагоре