Обявление за конкурс за длъжността "Директор" на Регионална библиотека "Дора Габе"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за обществените библиотеки и Заповед  №601/10.05.2021 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ГРАД ДОБРИЧ

 

Място на работа – Регионална библиотека „Дора Габе“ град Добрич /РБ – Добрич/;

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в РБ – Добрич;

Правоотношение – срочно, за срок от 4 години съгласно  чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.

 

І. Изисквания за длъжността:

1.Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки;

Професионален опит – минимум 5 години в библиотека;

Компетентности: да притежава управленска компетентност, включваща способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на РБ – Добрич; да познава и прилага нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело и културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката; комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

 

2.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;

Управленски опит;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Допускане по документи до участие в конкурс;

Защита на концепция за дейността и развитието на РБ – Добрич за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие (свободен текст);

– Документ за самоличност (за справка);

– Професионална автобиография;

– Документи за придобитото образование и специалността, които се изискват за длъжността (копия);

– Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата – трудова книжка, служебна или осигурителна книжка (копия);

– Медицинско  свидетелство - документът се представя при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца (копие);

– Други документи, ако кандидатът притежава такива – за допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело; компютърна грамотност, владеене на чужд език (копия);

– Концепция за дейността и развитието на РБ – Добрич за 4-годишен период, подробно разработена за първата от тях, в обем до 7 стр. Предава се в 9 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.

 

Концепцията съдържа:

а/ анализ и оценка на състоянието на библиотеката; основни проблеми на функционирането й;

б/ утвърждаване мястото на библиотеката сред останалите културни институти в региона и страната; библиотеката и функциите й като основна обществена библиотека в областта;

в/ ниво на автоматизация, пътища за създаване и развиване на регионална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа като част от националната;

г/ планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване на обслужването; културно-образователна работа и издателска дейност;

д/ финансово-икономически показатели за развитие на библиотеката; възможности за осигуряване на допълнително финансиране; работа по национални и международни програми и проекти;

е/ мерки за развитието на човешките ресурси на библиотеката;

ж) мерки за подобряване на условията за поддържане и обновяване на базата с оглед създаване на оптимални условия за работа на библиотеката;

з/ междубиблиотечно и международно сътрудничество, обмен на добри практики и политики;

и/ етапи на реализация на концепцията.

 

Забележка:

Кандидатите могат да получат необходимата им за изготвянето на концепцията информация от публикуваните на официалната интернет страница на РБ годишни отчети или чрез писмено зададени на електронната поща на културния институт въпроси, на които се отговаря в срок до 5 работни дни.

Всички екземпляри на концепцията се подписват от кандидата и се поставят в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж 3, стая № 320, всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа, след завеждане на заявлението в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Краен срок: 09.06.2021 г. включително. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

V. Други условия:

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая  № 320 в сградата на Община град Добрич за запознаване.

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.87° C слаб дъжд
Нагоре