Обявление за длъжността "Директор" на Комплекс за социални услуги

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

           

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1  от Кодекса на труда и Заповед  № 116 от 20.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Място на работа – Комплекс за социални услуги

 

 1. Характер на работа – Ръководи, координира и контролира дейността на Комплекса за социални услуги /КСУ/ за постигане на целите по предоставяне на качествена грижа за децата и младежите в съответствие с действащата нормативна уредба. Участва в разработването на проектобюджета на КСУ. Контролира воденето на задължителната документация по предоставяните услуги. Назначава персонала на КСУ. Изготвя необходимите процедури и правилници за организиране работата в КСУ. Следи за възникнали нови потребности у потребителите и развива и разширява дейността на КСУ според нуждите.

   

  І. Изисквания за длъжността:

  Минимални изисквания:

  1. Да са пълнолетни български граждани;

  2. Да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат обявената длъжност;

  3. Да не са поставяни под пълно или ограничено запрещение;

  4. Да са физически и прихичесни пригодни за изпълнение на длъжността;

  5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

  6. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“;

  7. Професионално направление: „Социални дейности”„Педагогика” и/или „Психология“;

  8. Професионален опит – 5години стаж в съответното професионално направление

   

  Допълнителни изисквания:

  Да притежават организационни умения, задълбочено познаване и прилагане на действащото законодателство, свързано с дейността; способност да планират, организират и контролират работата си; способност да работят в екип и да ръководят екип; способност да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите; да познават особеностите на целевата група и техните характеристики, да имат практически опит в работата с деца с увреждания.

   

  ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

a/ Допускане по документи;

б/ Писмен изпит – тест;

в/ Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

3. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на действащото законодателство, нормативната уредба, действаща в областта на социалните услуги и с функциите и отговорностите на длъжността директор на КСУ.

4. Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по пет степенна скала, от всеки член на комисията.     

Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове и наредби  при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на КСУ/;
 • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/;
 • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/;
 • Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за мотивиране и  убеждаване.

   

  ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Кмета на Община град Добрич за участие в конкурса /по образец: Приложение 1/;
 2. Декларация, че лицето:
 • е пълнолетен български гражданин;
 • не е лишавано по съответния ред от правото да заема обявената длъжност;
 • не е поставяно под пълно или ограничено запрещение;
 • физически и психически е пригодно за изпълнение на длъжността;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

          /Приложение 2, по образец/ 

 • 3. Професионална автобиография /европейски формат/;
 • 4. Документ за завършено образование /копие/;
 • 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка.
 • 6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата /оригинал/;
 • 7. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич, ул. „България” № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 13.06.2021 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

Прикачени файлове

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
16.33° C разкъсана облачност
Нагоре