Обявление за 33 свободни места за длъжността "Санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич"

Обявление за подбор за длъжността санитар

 

Община град Добрич, в качеството си на бенефициент по проект №  ВG05M9OP001-6.002-0096-С01 „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по процедура ВG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

обявява 33 свободни работни места за длъжността „САНИТАР“, при следните условия:

  1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

     1.1 Професионален опит – не се изисква. Наличието на професионален опит в социална или здравна сфера е предимство;

    1.2 Да са пълнолетни български граждани, да не са поставяни под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената позиция.

          1.3 Степен на завършено образование  – основно;

2. Основна цел на длъжността и области на дейност:

Почистване и дезинфекция на сградния фонд на Социалните  услуги държавно делегирана дейност в Община град Добрич, във връзка с превенция за COVID-19.

  1. Необходими документи за участие:

  3.1. Заявление до Кмета на Община град Добрич (по образец, Приложение № 1);

        3.2 Автобиография;

        3.3Декларация (по образец, Приложение № 2);

  3.4 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

         3.5 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

         3.6Документ за самоличност (за справка).

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документи за участие се подават в сградата на Корпус III (бивш партиен дом), на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, етаж 7, стая 703 в срок до 15:00 ч. на 26.05.2021г. включително, всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

            5.  Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи протоколът с допуснати и недопуснати до събеседване кандидати ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич: https://www.dobrich.bg/. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

На одобрените лица ще бъде предложено сключване на срочен трудов договор за срок от една година и/или до завършване на дейностите по проекта и със срок за изпитване в полза на работодателя. Работно време – 8 часа.

          

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор.

    За допълнителна информация:

 

Лице за контакт: Дияна Борисова, Ръководител на проект, тел. 058/ 602 017.

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
25.54° C разкъсана облачност
Нагоре