Обява за свободно работно място за длъжността "огняр" в ДГ №24 "Приказен свят"

Детска градина  № 24 „Приказен свят” град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността огняр в детска градина :

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: - Обслужване на отоплителната система в сградата на детска градина;

      1.2. Цел на длъжността: Осигуряване на  цялостното оптимално функциониране на отоплителната инсталация в детската градина и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване ; отговаря на потребностите от техническата поддръжка на имуществото, спортните площадки и съоръжения в двора.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно.

      1.4.Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността/без професионален опит.

      1.5.Изискване за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за работа с газови съоръжения .

       1.6.Допълнителни изисквания :Дърводелски ,строителни ,ел. поддръжка  , В и К  и други умения са предимство .

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Оригинал и копие от документи за средно образование ,придобита допълнителна  професионална квалификация за огняр , правоспособност;

      2.3. Трудова автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудовия стаж ;

 

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 24 „Приказен свят”, ул. “Дунав “ №16, от 9:00 часа до 14:00 часа  .

Лице за контакти:  Яна Димова                  Телефон за контакти: 058602263

      4. Срок за подаване на документите:  до 16.06.2021г. – 14.00 часа.

          Работното място е свободно, считано от 01.07.2021г.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осемчасов работен ден  , във връзка чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „огняр” в ДГ № 24“Приказен свят “ град Добрич  –  ул.  „Дунав“ №16.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
4.6° C облачно
Нагоре