Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "ст. вътрешен одитор" в Община Добрич

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

1.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (образец);

1.4. Автобиография CV формат;

1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

1.7. Копие на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите;

1.8.  Копие на документ за дигитална компетентност.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Подпомага ръководството на Община град Добрич да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“;

2.2.2. Професионален опит: минимум 1 година опит в областта на вътрешния или външен одит или минимален ранг за заемане на длъжността V младши;

2.2.3. Професионална област:Социални, стопански и правни науки.

2.2.4. Притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите на основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Валентина Божкова Стоилова

Да

Да

 

Няма

2. Диян Великов Великов

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит в областта на вътрешния или външен одит

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следния кандидат:

1. Валентина Божкова Стоилова


Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 09.06.2021 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

 

б) Не се допуска до конкурс следния кандидат:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Диян Великов Великов

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит в областта на вътрешния или външен одит

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.67° C облачно
Нагоре