Система за оценка на резултатите от провеждането на теста за длъжността

Днес, 02.06.2021 година, конкурсната комисия, определена със Заповед №709/27.05.2021 година, в състав:

Председател: Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич.

Членове на комисията:

1.Добринка Динева Стоилова, Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич;

2.Диян Калчев Георгиев – Ръководител звено на звено „Вътрешен одит“;

3.Георги Тодоров Ковачев, Главен експерт в дирекция МДТ – правоспособен юрист;

4.Христина Богданова Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

на основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

РЕШИ:

Определя следната система за оценка на резултатите от провеждането на теста за длъжността „Старши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“  при Община град Добрич:

1.Теста се състои от 25 въпроса. За всеки въпрос има само един верен отговор;

2.На кандидатите се раздават подпечатани карирани листове и произволно избрания вариант на теста;

3.На раздадените листи кандидата отбелязва четливо номера на въпроса и отговора, който счита за верен;

4.За всеки отбелязан верен отговор участника в конкурса получава 1 точка;

5.При посочени два или повече отговора, на един въпрос точки не се присъждат;

6.След приключване на теста кандидата попълва формуляр с трите си имена и го поставя в плик малък формат;

7.Листът с отговорите на теста и запечатания плик малък формат се поставят в плик голям формат, който се предоставя на Председателя на комисията;

8.За успешно издържал теста се счита кандидата събрал минимум 20 точки;

9. Резултатът на успешно издържалите теста се умножава с коефициент 3.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.89° C предимно облачно
Нагоре