Обява за свободно работно място за длъжността "Психолог" в ДГ №23 "Звездица"

Във връзка с Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ „финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Детска градина № 23 „Звездица“ обявява

свободно работно място за длъжността „Психолог в детска градина" на 4 часов работен ден

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Образователна институция-Предучилищно образование

1.2. Основни задължения: Психологът  изпълнява дейности за допълнителна подкрепа – функционална оценка на индивидуалните потребности и интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие на децата и учениците, както и дейности за обща подкрепа за личностно развитие – превенция, диагностика и консултиране на децата и учениците от детските градини и училищата, включени в проекта. Прилага стандартизирани диагностични инструменти и разработените по проекта модели и инструменти за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания,  в риск  и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за тях.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - Специалност от професионално направление – „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология;

Специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно квалификационна степен „ магистър“ по специалност от професионално направление „ Психология“

1.5. Допълнителни изисквания – познаване нормативната уредба в областта на образованието, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, притежаване на организаторски, комуникативни умения,  за работа в екип, компютърна грамотност.

 1.6. Години професионален опит: Три години стаж в образователна институция. Ще се счита за предимство и  практическият опит в работа с деца  със специални образователни потребности, с хронични заболявания и деца в риск.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие по образец, попълва се на място.

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически опит.

3. Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23 „ Звездица“ ул. „Велико Търново “ № 2   всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:30 часа.

Тел. за връзка: 058/602 653; лице за контакти-Дора Минчева -  0884 311404.

 4. Краен срок за подаване на документите -  до 18.06.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок от 30 месеца, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време 4 часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
5.08° C облачно
Нагоре