Обява за свободно работно място за длъжността "психолог" в ДГ №17 "Първи юни"

Във връзка с Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Детска градина „Първи юни“ №17 обявява

свободно работно място за длъжността „Психолог в детска градина" на 4 часов работен ден

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование

1.2. Основни задължения: Психологът  изпълнява дейности за допълнителна подкрепа – функционална оценка на индивидуалните потребности и интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие на децата и учениците, както и дейности за обща подкрепа за личностно развитие – превенция, диагностика и консултиране на децата от детската  градина, включени в проекта. Прилага стандартизирани диагностични инструменти и разработените по проекта модели и инструменти за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания,  в риск  и с изявени дарби за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за тях.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - Специалност от професионално направление – „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология;

Специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно квалификационна степен „ магистър“ по специалност от професионално направление „Психология“

1.5. Допълнителни изисквания – познаване нормативната уредба в областта на образованието, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, притежаване на организаторски, комуникативни умения,  за работа в екип, компютърна грамотност.

 1.6. Години професионален опит: Три години стаж в образователна институция. Ще се счита за предимство и  практическият опит в работа с деца  със специални образователни потребности, с хронични заболявания и деца в риск и с изявени дарби.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие свободен текст

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически опит.

3. Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 17 „ Първи юни“ ул. „Дуранкулак “ № 9   всеки делничен ден от 09:00 часа до 15:00 часа.

Тел. за връзка: 058/683410; лице за контакти-Валентина Русева -  0884 311406.

 4. Краен срок за подаване на документите -  до 25.06.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок от 12 месеца, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време 4 часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C облачно
Нагоре