Обява за свободно работно място за длъжността "логопед" в ДГ №17 "Първи юни"

Във връзка с Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Детска градина „Първи юни“ №17 обявява

свободно работно място за длъжността „Логопед в детска градина" на 4 часов работен ден

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование – Детска градина

1.2. Основни задължения: Логопедът  изпълнява дейности за допълнителна и  обща подкрепа за личностно развитие на децата от детската градина, включени в проекта.

Логопедът осъществява ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата. В своята дейност той прилага стандартизирани диагностични инструменти и оборудване.

Логопедът  работи на индивидуално ниво с дете и с група деца. Работи в тясно сътрудничество с учителите и с другите педагогически специалисти от детската градина и специалисти от другите институции, включени в изпълнението на проекта, с родителите.  Предоставя консултации относно спецификата на работата с децата с комуникативни нарушения.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование.

Длъжността „логопед“ се заема от лица, придобили висше образование по:

1. специалност „Логопедия“ или „Логопедагогика“ от професионално направление „Педагогика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „логопед“;

2. специалност „Логопедия“ от професионално направление „Обществено здраве“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „логопед“;

3. специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация по логопедия;

4. специалност от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Психология“ или „Социални дейности“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация по логопедия.

1.4. Допълнителни изисквания – познаване нормативната уредба в областта на образованието, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, притежаване на организаторски, комуникативни умения,  за работа в екип, компютърна грамотност.

 1.5. Години професионален опит: две години стаж в образователна институция. Ще се счита за предимство и  практическият опит в работа с деца  със специални образователни потребности, с хронични заболявания и деца в риск и с изявени дарби.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие свободен текст

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически опит.

3. Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 17 „ Първи юни“ ул. „Дуранкулак “ № 9   всеки делничен ден от 09:00 часа до 15:00 часа.

Тел. за връзка: 058/683410; лице за контакти-Валентина Русева -  0884 311406.

 4. Краен срок за подаване на документите -  до 18.06.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок от 12 месеца, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време 4 часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември

06.07.2022

Община Добрич информира гражданите, че във връзка с извършване на резитба на опасно дърво, намиращо се в началото на Градски парк "Свети Георги", ще бъде ограничено движението от 9.00 до 12.00 часа на 7.07.2022 г. (четвъртък)...

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември
ВИЖ ДОБРИЧ
29.41° C предимно облачно
Нагоре