Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Старши вътрешен одитор" в Община град Добрич

Днес, 14.06.2021 година в кабинета на Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич от 14:00 часа комисия в състав:

Председател: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Добринка Стоилова, Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич;

2. Диян Георгиев, Ръководител звено на звено „Вътрешен одит“;

3. Георги Ковачев, Главен експерт в дирекция МДТ – правоспособен юрист;

4. Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокола за допускане от 09.06.2021 година до интервю за длъжността е допусната:

1. Валентина Божкова Стоилова

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за конкурсната длъжност” (чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС) и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НПКПМДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидатът подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №5 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 3).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №8 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

1. Валентина Божкова Стоилова

549

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС комисията класира за длъжността „Старши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО: Валентина Божкова Стоилова.

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
1.05° C разкъсана облачност
Нагоре