Окончателни резултати от събеседване за длъжността "психолог" в ДГ №23

Днес, 24. 06.2021 г. в 15.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 184/ 24.06.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Соня Йорданова- ст. учител, детска градина,

2.Ина Димова – „логопед“, детска градина,

проведе своето заседание – втори етап от подбора –  събеседване за длъжността „психолог“ в ДГ № 23 „Звездица“.
Длъжността е във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Явил се  е един  кандидат  на събеседване по предварително уточнен график. Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1. Николинка Николаева Савова  получава 89 точки.

 

Не се яви на събеседване:

1. Миланка  Костадинова Филева;

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният  кандидат Николинка Николаева Савова  получила 89 точки , на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 4 часов работен ден.

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C предимно облачно
Нагоре