Окончателни резултати от събеседване за длъжността "психолог" в ДГ №23

Днес, 24. 06.2021 г. в 15.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 184/ 24.06.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Соня Йорданова- ст. учител, детска градина,

2.Ина Димова – „логопед“, детска градина,

проведе своето заседание – втори етап от подбора –  събеседване за длъжността „психолог“ в ДГ № 23 „Звездица“.
Длъжността е във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Явил се  е един  кандидат  на събеседване по предварително уточнен график. Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1. Николинка Николаева Савова  получава 89 точки.

 

Не се яви на събеседване:

1. Миланка  Костадинова Филева;

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният  кандидат Николинка Николаева Савова  получила 89 точки , на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 4 часов работен ден.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
22.08° C облачно
Нагоре