Окончателни резултати от конкурс за длъжността "Директор" на Регионална библиотека "Дора Габе"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 08.07.2021 г. комисия назначена със заповед №830/23.06.2021 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД на Община град Добрич;

и членове:

1. Дияна Борисова – Директор на дирекция ХД в Община град Добрич;

2. Луизина Савкова – Главен експерт в отдел „Регионални дейности“, Министерство на културата;

3. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;

4. д-р Росица Добрева – Директор на Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров“ град Шумен;

5. Росица Куцарова – Директор на Регионална библиотека “Петър Стъпов“ град Търговище;

6. Петър Петров - Представител на БАРОК,

 

проведе конкурс за избор на Директор на Регионална библиотека „Дора Габе“ - Добрич. Конкурсът се проведе по защита на Концепция за дейността и развитието на РБ - град Добрич и събеседване с кандидатите за длъжността Директор на Регионална библиотека „Дора Габе“ - град Добрич.

До събеседването за длъжността са допуснати:

 

1. Гергана Александрова

2. Добринка Митева

3. Теодора Денкова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, защитената концепция и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса. Председателят на комисията запозна кандидатите с реда на провеждане на конкурса и в тяхно присъствие бяха отворени пликовете с концепциите.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си в Приложение №1 (приложени към протокола).

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

 

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, окончателния резултат от конкурса за директор на Регионална библиотека „Дора Габе“- Добрич е както следва:

 

1. Теодора Денкова  -  317 точки

2. Добринка Митева  -  239 точки

3. Гергана Александрова  -  129 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата, получил най-висок брой точки – 317, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Настоящият протокол за резултатите от проведения конкурс се съставя в три еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за конкурсната комисия, третият – за Министерство на културата.

 

 

 

 

           

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.36° C облачно
Нагоре