Окончателни резултати от събеседване за длъжността „Шофьор“ на непълно работно време - 3 часа в Детска млечна кухня

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 09.07.2021 г., Комисия, назначена със Заповед № 31 / 07.07.2021 г. на директора на Детска млечна кухня в състав:

Председател: Валентина Енчева Георгиева – Технолог в ДМК

и членове:

1.Красимира Димитрова Кирова –  Главен експерт  в Дирекция „ХД“

2.Румяна Димова Стоянова – ЗАС  в ДМК

3.Желю Желев - Шофьор

проведе събеседване с кандидатите за длъжността“ шофьор“ в Детска млечна кухня.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

            1.Илиян Стоянов Илиев

            2.Диян Стоянов Димов

            3.Иван Валентинов Иванов

 

            Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе  три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

              На събеседването не се яви:      

              1.Иван Валентинов Иванов

                      

           Кандидатите се класират както следва:

 

              1. Илиян Стоянов Димов                       -  55 точки 

              2.Диян Стоянов Димов                          -  48 точки

  

Комисията предлага на Директора на Детска млечна кухня да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Илиян Стоянов Димов  на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес:

www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C облачно
Нагоре