Обявление за длъжността "Директор" на дирекция "Общинска собственост"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Община град Добрич на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Заповед №922/12.07.2021 година на кмета на общината,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

            за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

 

1. Кратко описание на длъжността:

            Организира дейността по актуването на общинските имоти и воденето на регистъра им; Осъществява организацията по управление и разпореждане с общинските имоти; Организира и контролира всички дейности и процедури, свързани с възлагането, изпълнението, изменението и прекратяването на договори за концесии и следконцесионния контрол; Организира и контролира дейностите, процесите за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: висше, степен „магистър“;

2.2. Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“;

2.3. Професионален опит: най-малко 4 години или ранг ІІІ младши.

3. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

4. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:

- решаване на тест;

 - интервю.

5. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:

5.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

5.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (образец);

5.4. Автобиография CV формат;

            5.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

5.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

5.7. Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в: 14-дневен срок от публикуване на обявлението, от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, на адрес: Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Краен срок – 27.07.2021 г. включително.

Документите се приемат от Христина Николова, главен експерт ЧР и Яна Иванова, главен специалист АБДЧР, като след проверка кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и регистрират заявленията си за участие в конкурса в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.;

Документите могат да се подават по електронен път на електронната поща: h_nikolova@dobrich.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Формулярите по образец може да се получат всеки работен ден в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1 от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа.

            7. Минимален размер на основната заплата: 730 лв. Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред сградата на Община град Добрич и на интернет страницата на общината.

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.05° C облачно
Нагоре