Обявление за длъжността "Директор" на дирекция "Общинска собственост"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Община град Добрич на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Заповед №922/12.07.2021 година на кмета на общината,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

            за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

 

1. Кратко описание на длъжността:

            Организира дейността по актуването на общинските имоти и воденето на регистъра им; Осъществява организацията по управление и разпореждане с общинските имоти; Организира и контролира всички дейности и процедури, свързани с възлагането, изпълнението, изменението и прекратяването на договори за концесии и следконцесионния контрол; Организира и контролира дейностите, процесите за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: висше, степен „магистър“;

2.2. Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“;

2.3. Професионален опит: най-малко 4 години или ранг ІІІ младши.

3. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

4. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:

- решаване на тест;

 - интервю.

5. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:

5.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

5.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (образец);

5.4. Автобиография CV формат;

            5.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

5.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

5.7. Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в: 14-дневен срок от публикуване на обявлението, от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, на адрес: Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Краен срок – 27.07.2021 г. включително.

Документите се приемат от Христина Николова, главен експерт ЧР и Яна Иванова, главен специалист АБДЧР, като след проверка кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и регистрират заявленията си за участие в конкурса в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.;

Документите могат да се подават по електронен път на електронната поща: h_nikolova@dobrich.bg, като следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Формулярите по образец може да се получат всеки работен ден в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1 от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа.

            7. Минимален размер на основната заплата: 730 лв. Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред сградата на Община град Добрич и на интернет страницата на общината.

 

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.29° C облачно
Нагоре