Резултати от проведен писмен изпит - тест за длъжността "Директор" на Комплекс за социални услуги

П Р О Т О К О Л № 2

За резултатите от проведения писмен изпит

 

            Днес, 14.07.2021 г., комисия в състав:

 

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич

Членове:                   1. Магдалена Миткова – директор „Дирекция  Социално подпомагане“, град Добрич

2. Дияна Борисова – директор дирекция „Хуманитарни      дейности“

3. Димитричка Ангелова – главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Нели Желева – гл. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

 

назначена със Заповед № 891 от 05.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, в сградата на Общината, проведе втория етап - писмен изпит-тест от конкурсната процедура за длъжността „директор” на Комплекс за социални услуги и установи следното:

 

I. От допуснатите кандидати се яви Снежана Николова

 

II. Писменият изпит-тест се проведе в съответствие с Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Комплекс за социални услуги.

Преди започването на теста кандидатът беше запознат с начините за провеждане на писмения изпит и със системата за определяне на резултатите.

След предоставянето на писмените материали беше обявено начало на решаване на писмения изпит – 10:50 часа и неговия край - 12:20 часа. След приключване на писмения изпит, комисията пристъпи към проверка.

Проверката на решения тест се извърши по следния начин:

 1. Засекретяване на писмените работи:  
 2. Член на комисията разряза индивидуалния плик с теста на кандидата и извади неговото съдържание;
 3. Постави еднакъв фиктивен номер върху малкия плик и върху решения тест;
 4. Отдели малкия плик, в който се съдържа формулярът по образец;
 5. След поставяне на всички фиктивни номера се пристъпи към проверка на решените тестове;
 6. Проверените тестове се размениха между членовете на комисията за повторна проверка.
 1.  Разсекретяване на тестовете:
  1. Член на комисията отвори малкия плик и извади попълнения от кандидата формуляр;
  2. Върху формуляра първо вписа фиктивния номер, след което в горния десен ъгъл нанесе броя точки от теста;
  3. Малкият плик, заедно с приложения в него попълнен формуляр и големия плик се прикрепиха с телбод към решения тест. По този начин формулярът стана неразделна част от теста.

    

    

    

   Получените резултати от писмения изпит са:

    

    

Име, Презиме и Фамилия

Брой верни отговори от теста

Точки от проведен тест

Точки от практическа задача № 1

Точки от практическа задача № 2

Общи брой точки от писмен изпит

Допуснат/ недопуснат

до интервю

Снежана Николова

30

30

3

3

36

ДА

 

Съгласно системата за определяне на резултатите от теста кандидатът, постигнал минимален резултат най-малко 28 точки, се допуска до интервю и се уведомява писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Допуснатият кандидат ще бъде уведомен допълнително за датата и началния час на третия етап от конкурса – интервю.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C облачно
Нагоре