Обява за конкурс за избор на управител на "Жилфонд - инвест" ЕООД

О Б Я В А

 

 

На основание Решение № 22 – 24 / 25.05.2021г. на Общински съвет град Добрич,   Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност и Заповед № 790/10.06.2021 г., на Кмета на Община град Добрич се обявява конкурс за избор на управител на „Жилфонд-инвест” ЕООД град  Добрич, с ЕИК: 834052321.

 

1. Минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

 1. Да имат завършено висше образование;
 2. Да имат най – малко 5 години професионален опит;
 3. Да не са поставени под запрещение;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 5. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
 6. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. Не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 9. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 10. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 11. Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 12. Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 13. Забраните по т. 2.9 и 2.10 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;
 14. Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

   

 1. Специфични изисквания към кандидатите:

  2.1 Област на придобито висше образование – Технически науки или професионално направление „Икономика“ или професионално направление „Право“.

   

  3. Необходими документи за участие в конкурса:

  3.1 Заявление за участие в конкурса;

  3.2 Мотивационно писмо;

  3.3 СV /Автобиография/;

  3.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;

  3.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);

  3.6 Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

  3.7 Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността.

   

  4. Конкурсът за избор на управител на търговското дружество ще се проведе на три етапа:

  4.1 Първи етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

  Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.

  4.2 Втори етап: Представяне и оценка на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление.

  Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес – програма за срока на управление в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в запечатан плик в деловодството на Общината. Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес- програма се отстранява от конкурса.

  4.3 Трети етап: Интервю /събеседване/ с кандидатите.

  Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.

   

  5. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в Община град Добрич, ул. „България“ № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 30.07.2021г. включително.

  Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.

   

  За повече информация: тел. 058 / 600 050, отдел  ИРЕФ.

   

   

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
26.62° C предимно ясно
Нагоре