Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен експерт" в Дирекция "УТСК"

към чл. 20, ал. 5

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“ при

Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

1.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (образец);

1.4. Автобиография CV формат;

1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

            Създаване, одобряване и изменение на устройствени схеми и планове, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Подготвяне на проекти на наредби в съответствие с промените в законодателството. Обслужване на физически и юридически лица.

 

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“;

2.2.2. Професионален опит: 2 години или ранг ІV младши;

2.2.3. Професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия“;.

 

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Камен Здравков Жейнов

Да

Да

 

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следния кандидат:

 

1. Камен Здравков Жейнов

 

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 02.08.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СПИСЪК

 

 

на допуснатите кандидати

за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“ при Община град Добрич

 

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №994/19.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следния кандидат:

 

1. Камен Здравков Жейнов

 

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 02.08.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 

Председател на конкурсната комисия:

                                                                                                   /инж. Пенчо Керванов/

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
2.72° C облачно
Нагоре