Oкончателни резултати от итервю за длъжността "Директор" на Комплекс за социални услуги

П Р О Т О К О Л

№ 3

 

От проведен конкурс за длъжността „директор” на Комплекс за социални услуги в Община град Добрич

 

Днес, 27.07.2021 г., комисия, назначена със Заповед № 891/05.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич

Членове:

 1. Магдалена Миткова – директор „Дирекция Социално подпомагане“, град Добрич;

  2. Дияна Борисова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

  3. Димитричка Ангелова - главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

  4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

  проведе третия етап от конкурсната процедура - интервю с явилия се кандидат за длъжността „директор” на Комплекс за социални услуги в Община град Добрич. Кандидатът беше запознат с начина на провеждане на интервюто и със системата за определяне на резултатите.

  Комисията проведе интервюто с допуснатия кандидат в съответствие с изискванията, определени в утвърдени Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Комплекс за социални услуги в Община град Добрич. На кандидата бяха задавани въпроси от членовете на комисията, като всеки член извърши преценка по 5-степенна скала на професионалните и деловите качества на кандидата. Въз основа на отговорите на кандидата всеки член на конкурсната комисия попълни оценъчна карта № 1.

  Вследствие на извършеното оценяване, комисията вписа в оценъчна карта № 2 получения резултат от интервюто, проведено с кандидата, който е сбор от оценките на отделните членове на комисията с точност до единица.

  Окончателният резултат на кандидата от проведения конкурс се формира като сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и на интервюто, оформени в оценъчна карта № 3.

   

   

  Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Комплекс за социални услуги са:

   

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ПИСМЕН ИЗПИТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Точки от тест

Точки от пр. задачи

Допуснат до интервю

Точки

Снежана Николова

30

6

ДА

100

136

ДА

 

Съгласно Правила за провеждане на конкурса, конкурсната комисия класира кандидата, който е получил резултат най-малко 28 точки на теста и най-малко 75 точки на интервюто.

 

Снежана Ванкова Николова е оценена със 136 точки.

 

Резултатите от конкурса да се съобщят на кандидата в 3-дневен срок от приключването на конкурса, с писмо (лично или с обратна разписка) или по електронната поща.

В 3-дневен срок от приключването на конкурса цялата събрана в хода на конкурсната процедура документация, се представя на Кмета на Община град Добрич.

 

Председателят закри заседанието.

 

 

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.7° C облачно
Нагоре