Окончателни резултати от събеседване за длъжността "гл. специалист "Общинска собственост"

Днес, 28.07.2021 г. Комисия, назначена със Заповед №1051/27.07.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател –  Добринка Стоилова – Зам.-кмет ФОС в Община град Добрич

и членове:

1. Калина Георгиева -  Секретар на Община град Добрич;

2. Георги Ковачев - Главен експерт в дирекция МДТ;

3. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

4. Яна Иванова – Главен специалист АБДЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Главен специалист „Общинска собственост – жилищно настаняване и жилищно-спестовни влогове“ в дирекция „Общинска собственост“ – две свободни работни места.

До събеседването за длъжността са допуснати: Алкан Вели, Пенка Костадинова, Иван Вътков, Мариета Великова, Веселин Василев, Антония Митева, Елица Енева, Кристина Петрова и Велислав Стойков.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите,с изключение на Алкан Вели.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

За първо свободно работно място:

Първо място - Мариета Великова …….117 точки;

Второ място – Пенка Костадинова……105 точки.

 

За второ свободно работно място:

Първо място – Велислав Стойков……112 точки;

Второ място – Антония Митева………100 точки;

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидатите, получили по-висок брой точки и класирани на първо място за двете свободни работни места.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
7.04° C предимно ясно
Нагоре