Резултати от интервю за длъжността "гл. експерт" в дирекция "УТСК"

Днес, 02.08.2021 година в малка зала на Община град Добрич от 10:30 часа комисия в състав:

Председател: инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет УТ на Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Янка Иванова, Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокола за допускане от 02.08.2021 година до интервю за длъжността е допуснат:

1. Камен Здравков Жейнов

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за конкурсната длъжност” (чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС) и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НПКПМДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидатът подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №5 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 3).

 

 

 

 

 

 

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №8 (приложен към протокола).

 

 

Полученият резултат, е както следва:

Име, презиме и фамилия

1. Камен Здравков Жейнов

Окончателен резултат - 360

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат: Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

 

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС комисията класира за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“ при Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО: Камен Здравков Жейнов.

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.41° C облачно
Нагоре