Допуснати до тест кандидати за длъжността "директор" на дирекция "Общинска собственост"

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при

Община град Добрич

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

1.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (образец);

1.4. Автобиография CV формат;

1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Организира дейността по актуването на общинските имоти и воденето на регистъра им; Осъществява организацията по управление и разпореждане с общинските имоти; Организира и контролира всички дейности и процедури, свързани с възлагането, изпълнението, изменението и прекратяването на договори за концесии и следконцесионния контрол; Организира и контролира дейностите, процесите за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Професионален опит: най-малко 4 години или ранг ІІІ младши.;

2.2.3. Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“;

2.2.4. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Емил Енчев

да

да

Няма

2. Зорница Георгиева

да

да

Няма

3. Иван Вътков

да

да

Няма

4. Петя Славова

да

да

Няма

5. Христо Христов

да

да

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Емил Енчев

2. Зорница Георгиева

3. Иван Вътков

4. Петя Славова

5. Христо Христов

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 17.08.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
19.05° C облачно
Нагоре