Заседание № 44 на 28.04.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2015 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2015 година.

ДОКЛАДВАДетелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 4 от 24.09.2001 година върху нежилищен имот, публична общинска собственост: пешеходен подлез „КАТ” под бул. „Добруджа” с концесионер „МЕДИКА ПРЕС” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище «Пробуда – 1939 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище «Романо дром – 2002 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” – град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на дялове, собственост на Община град Добрич в търговско дружество «Иванов – Хранителни стоки» ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони на територията на град Добрич за тото-пунктове.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, покривно пространство на сграда на ул. Независимост № 7, за разполагане на оборудване на мобилен интернет.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно – информационни елементи.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на надуваеми детски атракции в Градски парк „Свети Георги” в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Диагностично-консултативен център – ІІ – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Столове” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на ПФК „Добруджа” ЕАД в ликвидация.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Докладна записка относно финансово – икономическите резултати за 2014 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Докладна записка относно даване съгласие на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич да стане асоцииран член на Националното сдружение на общините в Република България.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Докладна записка относно одобряване предложението на конкурсната комисия за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, град Добрич за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова, Зам.- председател на ПК „Здравеопазване исоциални дейности”

Председател на конкурсната комисия

ДРУГИ:

26.1. Докладна записка относно приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия;

26.2. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.81° C облачно
Нагоре