Обява за свободно работно място за длъжността „Ресурсен учител“  в ДГ №23 на 4 часов работен ден

Във връзка с Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ „финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Детска градина № 23 „Звездица“ обявява

свободно работно място за длъжността „Ресурсен учител“  в детска градина на 4 часов работен ден

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Образователна институция-Предучилищно образование

1.2. Основни задължения: Ресурсният учител  изпълнява дейности за допълнителна подкрепа –определя конкретните образователни цели за децата  със специални образователни потребности включени в проекта, за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителите в детската градина. Съдейства за организирането и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата със специални образователни потребности в образователния процес. осъществява  индивидуална и групова работа с деца и ученици със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - Специалност от професионално направление – „Педагогика“, специалност  „ специална педагогика“  професионалните направления с присъдена професионална квалификация за учител, педагог, ресурсен учител.

1.5. Допълнителни изисквания – познаване нормативната уредба в областта на образованието, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, притежаване на организаторски, комуникативни умения,  за работа в екип, компютърна грамотност.

 1.6. Години професионален опит:  една година в образователна институция.  Ще се счита за предимство и  практическият опит в работа с деца  със специални образователни потребности.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие по образец, попълва се на място.

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически опит.

3. Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23 „ Звездица“ ул. „Велико Търново “ № 2   всеки делничен ден от 08:30 часа до 12:30 часа.

Тел. за връзка: 058/602 653; лице за контакти-Дора Минчева -  0884 311404.

 4. Краен срок за подаване на документите -  до 25.08.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок от 30 месеца, със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време 4 часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C разкъсана облачност
Нагоре