Резултати от тест за длъжността "Директор на дирекция "Общинска собственост"

Днес, 17.08.2021 година в малка зала на Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав

Председател: Добринка Стоилова, Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
  2. Росица Маркова, Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Георги Ковачев, Главен експерт в дирекция МДТ – правоспособен юрист;
  4. Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 03.08.2021 г. към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДС до теста са допуснати:

 

1. Емил Енчев

2. Зорница Георгиева

3. Иван Вътков

4. Петя Славова

5. Христо Христов

 

Не се явиха на тест: Емил Енчев и Петя Славова.

На основание Заповед №922/12.07.2021 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 33 от НПКПМДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 35 от НПКПМДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста;

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който се считат за успешно издържали теста.

В 10:10 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №2, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

В 10:45 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Христо Христов

14 точки

2. Зорница Георгиева

25 точки

3. Иван Вътков

10 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки е постигнала Зорница Георгиева и тя е допусната до провеждането на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС ще бъде уведомен писмено или по електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.2° C ясно небе
Нагоре