Резултати от интервю за длъжността "директор" на дирекция "Общинска собственост"

Днес, 18.08.2021 година в малка зала на Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав:

Председател: Добринка Стоилова, Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
  2. Росица Маркова, Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Георги Ковачев, Главен експерт в дирекция МДТ – правоспособен юрист;

Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокола за допускане от 17.08.2021 година до интервю за длъжността е допусната:

1. Зорница Георгиева

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за конкурсната длъжност” (чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС) и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НПКПМДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидатът подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за длъжности, определени в категория висши държавни служители (Приложение №7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №7 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 3).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №8 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1. Зорница Иванова Георгиева

675

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС комисията класира за длъжността „Директор“ на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО: Зорница Иванова Георгиева.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.18° C облачно
Нагоре