Окончателни резултати от събеседване за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №23

Днес, 26. 08.2021 г. в 14.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 263/ 26.08.2021 г. на директора на ДГ №23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Соня Йорданова- ст. учител, детска градина,

2.Даринка Атанасова – учител, детска градина,

проведе своето заседание – втори етап от подбора –  събеседване за длъжността „психолог“ в ДГ №23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Явилите се кандидати на събеседване по предварително уточнен график са:     

1.Галина Атанасова Атанасова;

2. Мариана Георгиева Стоянова Колева;

3. Камелия Недкова Мраценкова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1.Галина Атанасова Атанасова-103 точки

2. Камелия Недкова Мраценкова- 81 точки

3. Мариана Георгиева Стоянова Колева- 75 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ №23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания  кандидат: Галина Атанасова Атанасова, получила 103 точки, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 4 часов работен ден.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.88° C разкъсана облачност
Нагоре