Окончателни резултати от събеседване за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №23

Днес, 26. 08.2021 г. в 14.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 263/ 26.08.2021 г. на директора на ДГ №23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

1.Соня Йорданова- ст. учител, детска градина,

2.Даринка Атанасова – учител, детска градина,

проведе своето заседание – втори етап от подбора –  събеседване за длъжността „психолог“ в ДГ №23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Явилите се кандидати на събеседване по предварително уточнен график са:     

1.Галина Атанасова Атанасова;

2. Мариана Георгиева Стоянова Колева;

3. Камелия Недкова Мраценкова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1.Галина Атанасова Атанасова-103 точки

2. Камелия Недкова Мраценкова- 81 точки

3. Мариана Георгиева Стоянова Колева- 75 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ №23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания  кандидат: Галина Атанасова Атанасова, получила 103 точки, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 4 часов работен ден.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.4° C ясно небе
Нагоре