Допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за Управител на "Жилфонд Инвест"ЕООД

 

П Р О Т О К О Л  № 1

 

 

Днес, 20.08. 2021 г. комисия  назначена със Заповед № 790 /10.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Росица Йорданова - Зам. кмет ИРЕФ  на Община град Добрич;

 

Секретар:  Калоян Костов – ст. експерт  в Дирекция ИРЕФОП;         

и Членове:

 

1. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

2. Арх. Емилия Добрева – Общински съветник

3.  Павел Павлов – Общински съветник

 

проведе работно заседание за проверка допустимостта на кандидатите до участие в конкурса за Управител  на  “ Жилфонд- инвест ” ЕООД, ЕИК 834052321.

 

За участие в конкурса документи са  подадени от:

 1. Иван Александров Вътков
 2. Галин Стоянов Господинов
 3. Сотир Димитров Попчев
 4. Живко Данаилов Дачев

  След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията констатира следното:

 1. Иван Александров Вътков – предоставените трудова книжка и удостоверение за прослужено време в структурите на МВР, както и другите предоставени документи не удостоверяват, че кандидата притежава най-малко пет години професионален опит в сферата на професионално направление „Икономика“.
 2. Галин Стоянов Господинов - не е представен документ, който удостоверява изискването посочено в т.3.7 от обявата, а именно препоръка от последна месторабота.
 3. Сотир Димитров Попчев - всички представени документи отговарят на изискванията посочени в обявата
 4. Живко Данаилов Дачев - всички представени документи отговарят на изискванията посочени в обявата

              

  На основание т. 10 от Приложение №1 към Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината  в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност, комисията дава възможност в тридневен срок от получаване на уведомление, посочените кандидати да отстранят нередовностите:

   

 1. Иван Александров Вътков – следва да представи документи - служебна или трудова книжки, длъжностна характеристика и/или други относими документи доказващи, че притежава най-малко пет години професионален опит в сферата на професионално направление „Икономика“.
 2. Галин Стоянов Господинов - следва да представи документ, който удостоверява изискването посочено в т.3.7 от обявата, а именно препоръка от последна месторабота.

   

  В предоставения от комисията тридневен срок, считано от 23.08.2021 г. в деловодството на Община град Добрич са постъпили допълнителни документи от:

 • Галин Стоянов Господинов

   

  На 30.08.2021 г. Комисията проведе второ работно заседание за разглеждане на допълнително постъпилите документи и съответствието им със изискванията посочени в обявата и установи следното:

  Галин Стоянов Господинов  - предоставена препоръка от последна месторабота – Областна администрация град Добрич.

   

  Не са представени изискуемите документи в допълнително определения от комисията срок от кандидата Иван Александров Вътков.

   

  След проведените първо и второ работно заседание за проверка на допустимостта на кандидатите за участие в конкурса за Управител на „Жилфонд-инвест” ЕООД,  комисията взе следните

   

  РЕШЕНИЯ:

   

 1. Допуска до по – нататъшно участие в конкурса за Управител на „Жилфонд инвест” ЕООД:

   

 • Галин Стоянов Господинов
 • Сотир Димитров Попчев
 • Живко Данаилов Дачев

   

 1. Не допуска до по – нататъшно участие в конкурса за Управител на „Жилфонд инвест” ЕООД:

   

 • Иван Александров Вътков – предоставените трудова книжка и удостоверение за прослужено време в структурите на МВР, както и другите предоставени документи не удостоверяват, че кандидата притежава най-малко пет години професионален опит в сферата на професионално направление „Икономика“.

  Допуснатите кандидати да се информират за решението на комисията съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, спазвайки реда и условията за провеждане на конкурса.

  Заседанието за оценка на разработените бизнес – програми на допуснатите кандидати за управлението на „Жилфонд-Инвест” ЕООД, които следва да бъдат представени в 20-дневен срок след писменото им уведомление за допустимост  в деловодството на Общината, ще се проведе в кабинета на Зам. Кмет Росица Йорданова - Председател на  конкурсната комисия, като датата и часа ще бъдат допълнително съгласувани.

  Настоящият протокол да бъде публикуван на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

   

   Гласували „за” 5 /пет/ от присъстващите 5 /пет/ от членовете на комисията.

   

   

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
19.05° C облачно
Нагоре