Обява за свободно работно място за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №17

Във връзка с Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ „финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Детска градина № 17 „Първи юни“ обявява

свободно работно място за длъжността „Ресурсен учител“  в детска градина на 4 часов работен ден

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Образователна институция - Предучилищно образование

1.2. Основни задължения: Ресурсният учител  изпълнява дейности за допълнителна подкрепа – определя конкретните образователни цели за децата  със специални образователни потребности включени в проекта, за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителите в детската градина. Съдейства за организирането и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата със специални образователни потребности в образователния процес. Осъществява  индивидуална и групова работа с деца  със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - Специалност от професионално направление – „Педагогика“, специалност  „ Специална педагогика“  професионалните направления с присъдена професионална квалификация за учител, педагог, ресурсен учител.

1.5. Допълнителни изисквания – познаване нормативната уредба в областта на образованието, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, притежаване на организаторски, комуникативни умения,  за работа в екип, компютърна грамотност.

 1.6. Години професионален опит: не. Най - малко една година в образователна институция – желателно.   Практическият опит за работа с деца  със специални образователни потребности ще се счита за предимство.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие по образец, попълва се на място.

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография-европейски формат;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителност и област на практически опит.

3. Място за подаване на документите:

 Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 17 „ Първи юни“ ул. „Дуранкулак “ № 9   всеки делничен ден от 09:30 часа до 14:30 часа.

Тел. за връзка: 058/68 34 10; лице за контакти- Валентина Русева -  0884 311304.

 4. Краен срок за подаване на документите -  до 21.09.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

 5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време 4 часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.77° C предимно облачно
Нагоре