Окончателни резултати от събеседване за длъжността "психолог" по АПСПО в ДГ №17

Днес, 09.09.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 329/08.09.2020г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова – учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „психолог“ в ДГ „Първи юни“ №17 по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

До събеседване за длъжността са допуснати:

1. Маринка Константинова Георгиева

2. ...............................................................

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва:

1. Маринка Константинова Георгиева - 70

2. ................................................................ - 63

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“с класираният на първо място участник Маринка Константинова Георгиева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
31.34° C облачно
Нагоре