Обявление за длъжността "Домашен санитар" по проект "Патронажна грижа + в Община град Добрич"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за свободно работно място за длъжност

“домашен санитар”

в Община град Добрич

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, договор № ВG05M9OP001-6.002-0096-C01, по процедура за директно предоставяне на БФП № ВG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания. Подобряване достъпа до социални услуги и преодоляване на социалното изключване на потребителите.

            1.2. Цел на длъжността:

  1. Поддържане на личната хигиена на потребителите (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо);

2. Поддържане битова хигиена на помещението, което обитава потребителят;

3. Съдействие при приготвяне на храна и оказване помощ при хранене;

4. Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови

средства на потребителя;

5. Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителите и

 насърчаване комуникацията и поддържането на социалните контакти.

6. Подпомагане на специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени дейности на потребителя.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – основно образование

1.4. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.5. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

2.3 Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

2.5 Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)

2.6 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

2.7 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

           Тел. за контакти: 058/602017 – Златина Георгиева-координатор на проект

4. Срок за подаване на документите – до 21.09.2021 г. включително

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

     След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

      Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е до 05.07.2022 г.

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.14° C облачно
Нагоре