Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №18 "Дора Габе"

ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността Учител в детска градина.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование.

      1.2. Цел на длъжността: Планиране. Подготовка на образователния процес. Провеждане на образователно-възпитателната дейност. Формиране на знания, умения, отношения и ценности в предучилищна възраст. Диагностика на постиженията и развитието на децата. Опазване живота и здравето на децата. Организационни функции.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:

Професионално направление - педагогика, специалност – Предучилищна педагогика, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – педагогика, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление - педагогика, специалност - Предучилищна  и начална училищна педагогика, професионална квалификация - детски и начален учител;

Професионално направление – педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление – теория и управление на образованието, специалност – всички специалности, професионална квалификация - педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – детски учител;

Професионално направление  - Педагогика на обучението по..., специалност – всички специалности,  професионална квалификация – педагог, учител, допълнителна професионална квалификация - детски учител.

      1.4. Години професионален опит: не се изисква професионален опит като учител.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Мотивационно писмо;

      2.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

      2.4. Автобиография;

      2.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 18, адрес на детската градина: ж.к. „Дружба“ № 44, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14.00 часа,

Лица за контакт: Валя Любомирова или Веселина Илиева. Телефон за контакти: 0884311407

 

     4. Срок за подаване на документите: до 23.09.2021 г., 12:30 ч. /вкл./

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ – срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност - осем часа.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите в кабинета на директора.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.97° C предимно облачно
Нагоре