Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №17

Днес, 20.09.2021г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 8 / 20.09.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17, в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник - възпитател“ в Детска градина „Първи юни“  № 17 по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документи за участие са подадени от:

1.         Гергана Петрова Илиева

2.         Красимира Стефанова Стоянова

3.         Магдалена Георгиева Попова

4.         Красимира Стоянова Маринова

5.         Яна Петрова Иванова

6.         Станка Стефанова Колева

7.         Стойка Димитрова Иванова

8.         Ивелина Живкова Владимирова

9.         Румяна  Иванова Желева

10.       Румяна  Атанасова Петрова

11.       Мариана Жечева Тодорова

12.       Бюляй Емурла Исмаил

13.       Нела Михайлова Михайлова

14.       Дияна Кирилова Никова

15.       Калинка Петрова Стоянова

16.      Ивелина Славова Ботева

17.      Минка Георгиева Николова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.         Гергана Петрова Илиева

2.         Красимира Стефанова Стоянова

3.         Магдалена Георгиева Попова

4.         Красимира Стоянова Маринова

5.         Яна Петрова Иванова

6.         Станка Стефанова Колева

7.         Стойка Димитрова Иванова

8.         Ивелина Живкова Владимирова

9.         Румяна  Иванова Желева

10.       Румяна  Атанасова Петрова

11.       Мариана Жечева Тодорова

12.       Бюляй Емурла Исмаил

13.       Нела Михайлова Михайлова

14.       Дияна Кирилова Никова

До събеседване не бяха допуснати следните кандидати поради липса  на пълен комплект от документи

 

 1.     Калинка Петрова Стоянова

2.      Ивелина Славова Ботева

3.      Минка Георгиева Николова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 23.09.2021 г. в 10.00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
26.47° C предимно ясно
Нагоре