Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №17

Днес, 23.09.2021г., Комисия, назначена със Заповед № 9/21.09.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17 

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –  старши учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Пепа Динева Минчева – старши учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник - възпитател“ в ДГ „Първи юни“ №17 по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.         Гергана Петрова Илиева

2.         Красимира Стефанова Стоянова

3.         Магдалена Георгиева Попова

4.         Красимира Стоянова Маринова

5.         Яна Петрова Иванова

6.         Станка Стефанова Колева

7.         Стойка Димитрова Иванова

8.         Ивелина Живкова Владимирова

9.         Румяна  Иванова Желева

10.       Румяна  Атанасова Петрова

11.       Мариана Жечева Тодорова

12.       Бюляй Емурла Исмаил

13.       Нела Михайлова Михайлова

14.       Дияна Кирилова Никова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график

  1. Румяна Иванова  Желева – не се яви

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

1.         Ивелина Живкова Владимирова – 72 точки

2.         Румяна  Атанасова Петрова -  68 точки

3.         Яна Петрова Иванова – 64 точки

4.         Магдалена Георгиева Попова – 63 точки

5.         Нела Михайлова Михайлова – 56 точки

6.         Красимира Стефанова Стоянова – 54 точки

7.         Гергана Петрова Илиева – 53 точки

8.         Мариана Жечева Тодорова – 51 точки

9.         Бюляй Емурла Исмаил – 47 точки

10.      Станка Стефанова Колева – 46 точки

11.       Стойка Димитрова Иванова – 45 точки

12.       Дияна Кирилова Никова – 43 точки

13.       Красимира Стоянова Маринова – 31 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Ивелина Живкова Владимирова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре