Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №17

Днес, 21.09.2021г. в 16.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 10 / 21.09.2021г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17, в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17 

и членове: 

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17,

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ресурсен учител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17  по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документи за участие са подадени от:

  1. Мариана Георгиева Стоянова – Колева
  2. Камелия Недкова Мраценкова
  3. Анета Йорданова Желязкова
  4. Радосвета Станимирова Василева
  5. Жаклин Ивелинова Желева

                            

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

       1.  Мариана Георгиева Стоянова – Колева

       2.  Камелия Недкова Мраценкова

3.         Анета Йорданова Желязкова

4.         Радосвета Станимирова Василева

5.         Жаклин Ивелинова Желева

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 24.09.2021 г. в 11.00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.19° C облачно
Нагоре