Допуснати и недопуснати кандидати до събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Звездица"

П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес, 27. 09.2021 г. в 14.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 15/ 27.09.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Жечка Вълева-  учител, детска градина

 

и членове:

1.Христина Димова-  ЗАС в детска градина;

2.Йорданка Желева- ЗАС в детска градина .

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Документи за участие са подадени от:

 

1.Янка Илийчева Калчева;

2.Юлияна Петрова Георгиева;

3.Златина Атанасова Григорова;

4. Мариана Жечева Тодорова;

5. Пенка Димитрова Калева;

6. Калинка Петрова Стоянова;

7.Румяна Атанасова Петрова;

8. Елена Костадинова Митева;

9. Милка Манева Рачева;

10.Ваня Стоянова Иванова;

11. Иванка Г. Василева;

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.Юлияна Петрова Георгиева

2. Мариана Жечева Тодорова

3. Пенка Димитрова Калева

4. Елена Костадинова Митева

5. Ваня Стоянова Иванова

 

 

 

Недопуснати кандидати:

1. Иванка Г. Василева- не е представено: автобиография,  копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;   копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

2. Румяна Атанасова Петрова- не е представена  автобиография- европейски формат.

3. Милка Манева Рачева- не е представена  автобиография- европейски формат.

4. Калинка Петрова Стоянова- не е представено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5. Златина Атанасова Григорова- не е представено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

6. Янка Илийчева Колева- не е представено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 28.09.2020 г. от 9.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

PPПпP

коградина

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.64° C облачно
Нагоре