Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Дора Габе"

ПРОТОКОЛ

№ 2/27.09.2021 г.

Днес 27.09.2021 г. комисия назначена със заповед №193/27.09.2021 г. на директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

1.Председател ––  Марияна Енчева Христова– старши учител

2.Членове:

                               Нели Петрова Желева – гл. експерт , „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич                          

                                Десислава Иванова Филипова -  учител

                                Веселина Стоянова Илиева - ЗАС

 

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ № 18 „Дора Габе“.

   

             Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

 

Не се яви:

Златка Минчева Добрева

 

            Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса /еднакви за всеки един от кандидатите/ 

Всеки член от комисията вписа оценките си по пет-балната скала на индивидуален формуляр за проведено събеседване

/Приложение №1 към протокола/

 

            Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от общият брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателен резултат от проведеното събеседване от веднага след приключването му.

/Приложение №2 от Протокола /

 

 

Кандидатите се класираха, както следва:

 

Валентина Димитрова Колева-Жеребятиева – 90 т.

Яна Петрова Иванова – 78 т.

Румана Иванова Желева -77 т.

Пенка Димитрова Калева – 75 т.

Миглена Йорданова Петрова- 73 т.

Румяна Атанасова Петрова – 66 т.

Бюляй Емурла Исмаил -58 т.

Мариана Жечева Тодорова – 56 т.

Миглена Георгиева Георгиева – 55 т.

Галина Миланова Христова – 54 т.

Ани Стефанова Енчева -53 т.

Нела Михайлова Михайлова – 52 т.

Дияна Кирилова Никова – 51 т.

Мария Валентинова Кирчева -50 т.

Мария Йорданова Колева -47 т.

Галя Тинкова Колева – 46 т.

Красимира Стоянова Маринова – 39 т.

Ирина Викторовна Марева – 32 т.

 

 

Комисията предлага на директора на ДГ №18“Дора Габе“, да сключи   трудов договор с класирания на първо място кандидат Валентина Димитрова Колева-Жеребятиева на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с  чл.70, ал.1 от КТ, уговорен  в полза на работодателя на 8-часов работен ден.

 

            Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в един  екземпляр, който ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.27° C предимно ясно
Нагоре