Обявление за длъжността "Домашен санитар" от услуга "Асистентска подкрепа"

О Б Я В Л Е Н И Е

Социална услуга „Асистентска подкрепа” обявява свободно работно място за длъжността „Домашен санитар”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

           1.1 Област на дейност – предоставяне на почасова подкрепа в домашна среда на лица/деца с ЕР на ТЕЛК с определена чужда помощ или лица в надтрудоспособна възраст, целеви групи на социалната услуга.

           1.2 Цел на длъжността:

 • Поддържане на лична хигиена на потребителя (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо);
 • Поддържане на битова хигиена на помещението, което обитава потребителят;
 • Съдействие при приготвяне на храна и оказване на помощ при хранене;
 • Закупуване на хранителни и нехранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови средства на потребителя;
 • Оказване на съдействие при  организиране на свободното време на потребителя, комуникация и поддържане на социални контакти;

  В дейностите си се води от потребностите на потребителя на база изготвен индивидуален план за подкрепа.

  1.3 Изисквана минимална степен за завършено образование – основно

  1.4  Професионален опит – не се изисква, наличието на такъв е предимство

  2. Необходими документи за кандидатстване:

  2.1    Заявление за кандидатстване ( по образец);

  2.2    Документ за самоличност (за справка);

  2.3    Автобиография (по образец);

  2.4    Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен;

  2.5 Копие от документ удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит;

  2.6 По своя преценка копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс на обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 и/или Проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020, и/или други програми и проекти.

  3. Място за подаване на документите:

  Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в офиса на социалната услуга –  ул. „Независимост“,  № 7, ет. 11, офис 1105  всеки делничен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

  Тел. за контакти: Юлия Стоянова – 058/600-103.

  4. Краен срок за подаване на документите - 11.10.2021 г. включително.

  5. Етапи на подбора

        5.1. Подбор по документи

        5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

   

  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

   

  С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

   

  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалната услуга.

   

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.29° C слаб дъжд
Нагоре