Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Билиотекар" в Регионална библиотека "Дора Габе"

Свободно работно място за длъжността "Библиотекар"

в Регионална библиотека „Дора Габе“ – допуснати  до събеседване кандидати

             

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.10.2021 г. в 9.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 17/06.10.2021 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове: 1.Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, направление ББИО

                  2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

                3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител, Специалист УЧР и ТРЗ

Комисията проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за обявени две свободни работни места длъжността „Библиотекар” в Регионална библиотека „Дора Габе” .

Комисията констатира следното:

За обявените свободни работни места са подали документи двадесет и трима кандидати.

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати, по реда на постъпване на заявленията:

 1. Магдалена Иванова Иванова
 2. Десислава Атанасова Димитрова
 3. Мирослава Валентинова Михова
 4. Силвия Донева Гушева
 5. Мария Гочева Гочева
 6. Йорданка Петрова Ненчева
 7. Галина Иванова Великова
 8. Христина Стефанова Кметска –Славова
 9. Вела Добрева Енчева – Боева
 10. Даниела Георгиева Манолова
 11. Красимира Жечева Димитрова
 12. Милена Иванова Пейчева
 13. Добромира Светославова Петрова

   

  Недопуснати кандидати, поради неспазено изискване на чл.29 от Закона за обществените библиотеки

 1. Николета Наскова Драгнева
 2. Росица Димитрова Димитрова
 3. Емел Ебазел Юмер
 4. Калинка Петрова Стоянова
 5. Ваня Любенова Николова
 6. Галина Тодорова Христова
 7. Златина Атанасова Григорова
 8. Веселка Андонова Колева
 9. Десислава Димитрова Беламезова-Русева
 10. Виолета Пенчева Петрова

   

ЗОБ Чл. 29. На длъжност библиотекар в регионална библиотека могат да се назначават лица, които притежават:

1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки";

2. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл;

3. средно образование с професионална квалификация "библиотекар".

 

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 11.10.2021 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

 

Кандидатите да се явят на посоченото място в 10.00 часа с документ за самоличност и оригинал на дипломата за завършено образование за справка.

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
15.78° C разкъсана облачност
Нагоре