Обява за провеждане на конкурс за Управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД

О Б Я В А

 

 

На основание Решение № 25 – 22 / 21.09.2021г. на Общински съвет град Добрич,   Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност и Заповед № 1531/21.10.2021 г. на Кмета на Община град Добрич се обявява конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, с ЕИК: 000851111.

 

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, с ЕИК: 000851111, който да се проведе на три етапа:

            - Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            - Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

            - Събеседване с кандидатите.

            До третия етап на конкурса (събеседване) се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на представената програма не по-ниска от мн. добър 4,50.

 

            2. Определя минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

            2.1 Да са физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

            2.2 Да имат най – малко 5 години професионален опит като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

            2.3 Да не са поставени под запрещение;

            2.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

            2.5 Да не са лишени от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

            2.6 Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

            2.7 Да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

            2.8 Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

            2.9 Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

            2.10 Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

            2.11 Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

            2.12 Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

            2.13 Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

            2.14 Забраните по т. 2.10 и 2.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

            2.15 Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

 

            3. Определя необходимите документи за участие в конкурса:

            3.1 Заявление за участие в конкурса – свободен текст;

            3.2 Мотивационно писмо;

            3.3 СV /Автобиография/;

            3.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование и квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

            3.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);

            3.6  Декларация, че са налице условията по т. 2.3 – т. 2.15

            3.7 Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността.

            3.8 Програма за развитието и дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД за тригодишен период. Програмата се представя в 5 /пет/ еднообразни екземпляра.

            3.8.1 Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

            – анализ и оценка на състоянието и дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД;

            – тенденции и възможности за развитие на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД;

            – определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД;

            – приложимост и етапи за реализацията на програмата.

 

            4. На основание чл. 7 от Наредба №9 от 26.06.2000 г., към заявлението се прилагат два отделни плика, със съдържание както следва:

            - Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

            - Плик №2 съдържа програмата за развитието и дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД за тригодишен период.

 

            5.  Лечебното заведение ще предостави на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, в срок до 19.11.2021г., след отправено писмено искане в Центъра на услуги и информация в Община град Добрич и получено Удостоверение за предоставена възможност за посещение на дружеството. Предоставянето на документите ще се извършва в „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД.

 

            6. Определя критериите за оценка на програмите на кандидатите:

            6.1 Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

            6.2 Съответствие на проекта с нормативната уредба;

            6.3 Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

            6.4 Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

            6.5 Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

            6.6 Логическа структура на разработката;

            6.7 Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

 

            7. Определя темата, предмет на събеседване с кандидатите: „Място и роля на лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

 

8. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на МЗ, утвърждава проект на Договор за възлагане на управлението, съгласно Образец №7 към Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

 

9. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в Община град Добрич, ул. „България“ № 12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 22.11.2021г. включително.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи (поставени в Плик №1 и Плик №2) се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.

 

10. Проверка от комисията на съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на програмите за развитие и дейността на лечебното заведениe и събеседване с допуснатите кандидати, ще се състои на 23.11.2021г. от 10:30 ч. в Малка заседателна зала на Община град Добрич.

 

За повече информация: тел. 058 / 600 050, отдел  ИРЕФ.

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
26.47° C предимно ясно
Нагоре